Siemens 4V1c Transducer

OEM: Siemens

Part #s: 08267987, 07695724

Model #: 4V1c


Sector Cardiac Transducer (4-1Mhz); Siemens 4V1c Transducer


-