Siemens 5V2C Non-Shielded Transducer

OEM: Siemens

Part #s: 08247442, 08238867

Model #: 5V2C


Non-Shielded Transducer; Siemens 5V2C Non-Shielded Transducer


-